Paremk Nacionalinė apklausa Programa
Galimybių nelygybė ir skirtingos starto pozicijos mūsų vaikams
Covid-19 prioritetai
Mišrusis ugdymas

Nuotolinis mokymas(-is) sudaro galimybes mokymosi procese pasitelkti neribotas skaitmeninės erdvės galimybes, emigrantų vaikams padėti lengviau integruotis ir išsaugoti ryšį su tėvyne, ugdyti mokinių savarankiškumą. Taip pat akivaizdu, kad nuotolinis mokymas(-is) sukuria prielaidas atviram ir kokybiškam ugdymo turiniui, prie kurio turėtų prieigą kiekvienas šalies mokinys ir (ar) mokytojas.

Vyriausybei paskelbus karantiną nuo 2020 m. kovo 30 d. bendrojo ugdymo mokyklose pradėtas nuotolinis ugdymas. Šios ekstremalios situacijos metu perėjimas nuo tradicinio ugdymo formų prie nuotolinio mokymo(-si) iškėlė ne vieną sudėtingą iššūkį ir galimybę Lietuvos švietimo sistemai.

Susidoroti su iššūkiais ir įtvirtinti nuotolinį mokymą(-si) nepakanka pavienių iniciatyvų, būtina sutelkti žmogiškuosius ir finansinius švietimo srities išteklius ir padėti mokytojams, mokiniams, jų tėvams. Labai svarbi yra ŠMSM lyderystė, efektyvus proceso koordinavimas bei valdymas, tarp ministerijos ir savivaldybių aiškiai pasidalytos atsakomybės. Savivaldybės ir mokyklos privalo turėti ne tik konkrečias gaires, bet ir įrankius, matyti ilgalaikę perspektyvą.

Susiklosčiusi situacija leidžia kitu kampu pažiūrėti į bendrojo ugdymo organizavimą. Krizinio laikotarpio patirtis yra pagrindas modernizuoti švietimo sistemą ir vystyti tolesnius Lietuvos švietimo procesus. Todėl turime užtikrinti, kad šiuolaikiniai mokymo(-si) metodai taptų neatsiejama bendrojo ugdymo sistemos dalimi.

Svarbūs darbai, vertinant ilgalaikę Lietuvos bendrojo ugdymo perspektyvą:

1. Naujausių edukacinių technologijų įtvirtinimas – mišrusis mokymasis.

Užtikrinsime, kad ir pasibaigus krizei naujausios edukacinės technologijos išliktų neatsiejama bendrojo ugdymo dalis. Mokyklose įtvirtinsime mišrųjį mokymąsi, kuris apjungia tradicinį mokymąsi klasėse su skaitmenine mokomąją medžiaga ir internetinėmis sąveikos galimybėmis.

2. Skaitmeninio ugdymo turinio parengimas ir prieinamumas.

Parengsime atviras nacionalinio bendrojo ugdymo programas ir jų vykdymo nuotoliniu būdu metodikas (pamokų scenarijus, užduotis, vertinimo strategijas). Sukursime vieningą Nacionalinės švietimo agentūros administruojamą platformą, kur ugdymo veiklos ir metodikos bus patogiai prieinamos visiems mokytojams ir mokiniams.

3. Visuotiniai skaitmeniniai sprendimai.

Parengsime ir įgyvendinsime visuotinius skaitmeninius sprendimus (mokyklų specialistų konsultacijoms, komunikacijai su tėvais), kad esant kitai krizinei situacijai, ne tik mokymas(-is), bet ir komunikavimas, kitos mokyklos veiklos sklandžiai vyktų nuotoliniu būdu.

4. Technologinių sprendimų mokykloms paketas ir pakankami pajėgumai.

Parengsime ir siūlysime mokykloms konkrečius paprastus ir patogius naudoti technologinių sprendimų derinius (išteklių talpyklos, komunikacinės priemonės, vaizdo konferencijų įrankiai). Nacionaliniu mastu pasiūlysime technologinį sprendimą mokyklų pamokų vaizdo įrašų medžiagai talpinti.

Centralizuotai užtikrinsime reikalingus kompiuterinius ir tinklo pajėgumus tiek el. dienynams, tiek LITNET, tiek LIEDM teikiamoms MOODLE palaikymo paslaugoms ir alternatyvioms, vartotojams draugiškoms platformoms.

Užtikrinsime, kad visos mokymo(-si) platformos būtų suderintos, kad mokiniai galėtų prisijungti ir prie kitų mokyklų medžiagos, o mokytojai laisvai ir patogiai dalytųsi skaitmeninio ugdymo sprendimais.

5. Paslaugų mokykloms ir mokytojams paketas.

Centralizuotai teiksime pagalbą ir užtikrinsime reikalingus finansinius išteklius visoms Lietuvos mokykloms diegiant nuotolinio mokymosi aplinkas. Pasitelkę universitetų nuotolinio mokymo(-si) specialistus, mokytojus ir mokyklų vadovus, mokyklų informacinių technologijų koordinatorius, kurie sėkmingai paleido analogiškus procesus savo mokyklose, konsultuosime ir spręsime konkrečių mokyklų nuotolinio mokymo(-si) problemas.

6. Tikslinė pagalba vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų.

Sudarysime visas galimybes vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų lygiaverčiai mokytis nuotoliniu būdu ir sulaukti tikslingos individualizuotos pagalbos iš psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijų vaikui ir šeimai, gauti visas technines priemones ir pilnavertį maitinimą.

7. Nacionalinė taikomųjų tyrimų programa.

Finansuosime specialią taikomųjų tyrimų programą, kuri skatintų ieškoti pažangiausių ugdymo sprendimų ir instrumentų, analizuotų ir teiktų siūlymus dėl mokinių įsitraukimo, psichologinės savijautos ir pasirengimo skaitmeniniam ugdymo procesui (įskaitant virtualioje erdvėje gresiančias patyčias).

Pasitelksime mokslininkų pagalbą pritaikyti ugdymo procesui dirbtiniu intelektu paremtas edukacines technologijas, kurios padės individualizuoti nuotolinį mokymą(-si) ir pritaikyti programas prie kiekvieno vaiko gebėjimų ir interesų.

8. Mokytojų skaitmeninio raštingumo stiprinimas.

Šalies mastu įgyvendinsime nacionalinę programą stiprindami mokytojų skaitmeninį raštingumą ir skaitmeninį dalykinio ugdymo turinio rengimą. Tarsimės dėl mokytojui būtinų technologinio raštingumo pagrindų. Stiprinsime mokytojų pasirengimą dirbti kritinėmis ir neįprastomis situacijomis. Tobulinsime anglų kalbos lygį, kad mokytojai pasinaudotų atviru užsienio šalių skaitmeniniu dalykiniu turiniu. Šiems tikslams numatysime ir ES struktūrinių fondų finansavimą.

Atnaujinsime Pedagogų rengimo reglamentą ir užtikrinsime tinkamą būsimųjų pedagogų skaitmeninį raštingumą. Numatysime reikalavimą būti įvaldžius nuotolinio mokymo metodikas ir vadybą, kad kiekvienas būsimas pedagogas būtų visiškai pasirengęs nuotoliniam mokymui.

Paremsime ir įgyvendinsime mokyklų vadovų nuotolinio ugdymo valdymo ir administravimo kompetencijų kėlimo programą.

9. Ankstesnis vaikų skaitmeninis ugdymas.

Sustiprinsime ir ankstinsime skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninio mąstymo (angl. computational thinking) kompetencijų ugdymą, jį pradėsime mokyti dar darželiuose. Atnaujinant bendrojo ugdymo programas, ypatingą dėmesį siūlysime teikti skaitmeniniam ugdymui.

!Sprendimai ŠMSM koordinavimui ir lyderystei sustiprinti:

1. Nuotolinio ugdymo ambasadorius

Paskirsime už nuotolinio ugdymo proceso koordinavimą visoje šalyje atsakingą kompetentingą asmenį, kuris užtikrintų veiksmų suderinamumą ir taupomus išteklius, gebėtų atsakyti į savivaldybių, mokyklų ir mokytojų keliamus klausimus.

2. Aiškios atsakomybės ir koordinacija

Peržiūrėsime atsakomybių tarp savivaldybių ir ministerijos, jai pavaldžių įstaigų pasidalijimą, veiklos suderinamumą ir koordinaciją. Mokyklos ir mokytojai žinos, kokios pagalbos ir kur kreiptis. Pasitelksime pedagogų rengimo centrus ir savivaldybių švietimo centrus, siekdami įgyvendinti reikalingus pokyčius ir užtikrinti tinkamą koordinaciją.